Van Alkemadelaan 139
2597 AD Den Haag
T 070 3144020
E info@notarisadegeest.nl

Een bedrijf starten
Ik wil een eigen bedrijf opstarten, maar hoe pak ik dat aan?
Een belangrijk punt hierbij is in welke vorm je de onderneming wilt voeren. Kies je voor een eenmanszaak of een besloten vennootschap? De notaris kan je adviseren bij het maken van de keuze.
Denk je er bijvoorbeeld over om als eenmanszaak je onderneming te voeren dan hoor je van ons dat je dan privé ondernemersrisico loopt en bijvoorbeeld ook je partner. We geven je ook praktische tips zoals het aanvragen van een BTW nummer bij de belastingdienst en het inschrijven van de eenmanszaak bij de Kamer van Koophandel. Bij de eenmanszaak is een notariële akte van oprichting niet nodig, je begint gewoon met je activiteiten.
Kies je voor een BV dan ben je in beginsel privé niet aansprakelijk. Of je kiest voor een BV hangt niet allen samen met de aansprakelijkheid maar ook bijvoorbeeld met de omzet die je verwacht te realiseren. De accountant speelt hierbij ook vaak een rol. De BV moet je bij notariële akte oprichten. In deze akte staan de statuten van de BV. De oprichting wordt gemeld aan de Kamer van Koophandel.
Vanaf 1 oktober 2012 is het startkapitaal van €.18.000,-- niet meer nodig en is het dus makkelijker een BV te starten. We kunnen je hier uiteraard over informeren.
Vaak komt het voor dat een eenmanszaak later wordt omgezet in een BV. Ook hier is de notaris bij betrokken. De notaris maakt de akte op waarbij de eenmanszaak wordt ingebracht in de op te richten BV. We kunnen je hier uiteraard over informeren.


Overdracht van aandelen
Ik wil mijn (aandeel in de) BV verkopen, kan dat? Een BV of een aandeel daarin wordt verkocht door de aandelen van de BV over te dragen. Voordat de aandelen overgedragen kunnen worden zal de accountant een balans moeten opmaken. De daadwerkelijke overdracht vindt plaats door het ondertekenen van de notariële akte. In de notariële akte wordt vastgelegd welke aandelen worden verkocht en welke koopsom daarvoor dient te worden betaald. Nadat de akte is gepasseerd wordt hiervan melding gemaakt bij de Kamer van Koophandel en wordt het aandeelhoudersregister bijgewerkt.


Verenigingen en Stichtingen
Voor de oprichting van een stichting of vereniging is een bezoek aan de notaris nodig. We kunnen je adviseren over de gewenste vorm, zo kent een stichting bijvoorbeeld geen leden en mag een vereniging geen winst onder haar leden uitkeren. Ook het doel is bepalend voor de keuze en we kunnen je behulpzaam zijn bij de formulering hiervan.
De stichting moet bij notariële akte worden opgericht, een vereniging kan bij notariële akte worden opgericht. In de notariële akte wordt onder meer de naam van de stichting of vereniging vastgelegd evenals het doel dat de stichting of vereniging heeft. Verder bepaal je in de akte van oprichting wie bijvoorbeeld voorzitter, secretaris en penningmeester zijn. Deze functionarissen worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.


Certificering van aandelen
Aan aandelen in een vennootschap zijn twee soorten rechten verbonden:

Deze zeggenschapsrechten kunnen worden losgekoppeld door het certificeren van aandelen.

Bij certificering van aandelen worden aandelen in een stichting geplaatst, die daarmee de zeggenschap over de aandelen uitoefent. deze stichting, ook wel Stichting Administratiekantoor (STAK) genoemd, geeft vervolgens certificaten van aandelen uit aan de oorspronkelijke aandeelhouder. Het bestuur van de STAK zal vervolgens de stemrechten in de vennootschap uitoefenen.

De certificeringkomt tot stand door drie achtereenvolgende handelingen:
  1. de oprichting van de Stichting Administratiekantoor (STAK);
  2. de vaststelling van de administratievoorwaarden door de STAK, waarin de spelregels voor certificering worden vastgelegd, met name de verhouding tussen de STAK en de certificaathouder(s);
  3. de overdracht van aandelen van de aandeelhouder aan de STAK tegen de uitreiking van certificaten van aandelen door de STAK aan de (oorspronkelijke) aandeelhouder;

Wat doet de STAK?

De STAK kan in economisch opzicht worden gezien als een doorgeefluik. Als door de vennootschap (een deel van) de winst wordt uitgekeerd, dan is de Stichting Administratiekantoor verplicht deze winst door te storten aan de certificaathouder(s).
Bij de oprichting van de STAK kunnen aanvullende bepalingen worden opgenomen in de statuten ten aanzien van de bestuursbevoegdheid, de opvolging van de bestuursleden en de wijze waarop de bestuursleden van deze stichting worden benoemd.
<