Van Alkemadelaan 139
2597 AD Den Haag
T 070 3144020
E info@notarisadegeest.nl

Algemene voorwaarden

1. Definities
 1. Notaris: onder notaris wordt verstaan de notaris, zijn waarnemer en zijn kantoorgenoten, die (mede) met de uitvoering van de opdracht zijn belast.
 2. Opdrachtgever: onder opdrachtgever wordt verstaan de natuurlijke of rechtspersoon die (mede) de opdracht geeft/geven tot dienstverlening, alsmede diens wederpartij(en).
 3. Opdracht: onder opdracht wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij de notaris zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten.
 4. Notariskantoor Adegeest B.V.: Een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die onder haar en ieder ander uitsluitende verantwoordelijkheid de rechtspraktijk en meer in het bijzonder de notarispraktijk uitoefent, hierna te noemen 'kantoor'.
2. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door het kantoor aanvaarde opdrachten, eventuele aanvullende opdrachten en/of vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.
De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van het kantoor, maar ook ten behoeve van alle bestuurders respectievelijk alle andere personen die voor het kantoor werkzaam zijn of zijn geweest, respectievelijk alle personen die bij de uitvoering door het kantoor van enige opdracht zijn ingeschakeld, respectievelijk alle personen voor wier handelen of nalaten het kantoor aansprakelijk zou kunnen zijn.

3. Overeenkomst van opdracht
 1. Alle opdrachten worden met uitsluiting van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek aanvaard. De vennootschap (notariskantoor Adegeest B.V.) is de enige opdrachtnemer. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. Waar in deze voorwaarden wordt gesproken van de notaris wordt daarmee tevens bedoeld de hiervoor bedoelde vennootschap.
 2. Het staat het kantoor vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen bestuurders en personeelsleden van het kantoor te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.
 3. Het kantoor zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van alle werkzaamheden en bij de selectie van door haar in te schakelen andere personen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Het kantoor staat uitdrukkelijk niet in voor enig ander dan juridisch resultaat dat de opdrachtgever beoogt. Voor het beoogd juridisch resultaat heeft het kantoor geen resultaatsverplichting, maar een inspanningsverplichting.
 4. De met opdrachtgever overeengekomen (leverings-)termijnen gelden slechts naar beste weten en niet als fatale termijnen, overschrijding van een termijn levert derhalve geen toerekenbare tekortkoming aan de zijde van het kantoor op.
4. Aansprakelijkheid
 1. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor zal, met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel, steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de ter zake toepasselijke aansprakelijkheidverzekering van het kantoor wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van het kantoor komt.
 2. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in lid 1 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door het kantoor in rekening gebrachte en door cliënt betaalde honorarium voor de werkzaamheden waaruit danwel waardoor de schade is ontstaan.
 3. Het kantoor is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden zoals bedoeld in lid 2 van artikel 3 namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van het kantoor voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.
 4. De aansprakelijkheidsbeperking als omschreven in lid 1 van dit artikel geldt ook indien de notaris ten onrechte zijn dienst heeft geweigerd en hieruit schade is voortgevloeid.
 5. De aansprakelijkheidsbeperking als opgenomen in de vorige leden van dit artikel is mede gemaakt ten behoeve van de waarnemer van de notaris en allen die op zijn kantoor werkzaam zijn of op zijn kantoor werkzaam zijn geweest, evenals de erven van voormelde personen, zodat dezen zich evenzeer op deze aansprakelijkheidsbeperking kunnen beroepen.
 6. De uitvoering van de opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdracht en haar inhoud geen rechten en aanspraken jegens het kantoor ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart het kantoor voor aanspraken van bedoelde derden. Indien de opdrachtgever de inhoud van door het kantoor voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens het kantoor gehouden deze derde erop te wijzen dat de werkzaamheden werden verricht onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. Indien een derde op enige wijze van de inhoud van de werkzaamheden gebruikt maakt , is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.
 7. Aanspraken tot schadevergoeding vervallen indien deze niet binnen één jaar na ontdekking van de schade bij de bevoegde rechter aanhangig zijn gemaakt.
5. Tarieven, meerwerk, kosten en verschotten, informatie
 1. Voor de dienstverlening zullen de op het kantoor van de notaris voor die diensten gebruikelijke tarieven in rekening worden gebracht, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris (schriftelijk) anders is overeengekomen.
  De gehanteerde tarieven zijn exclusief BTW, verschotten en kantoorkosten.
  De notaris licht de cliënten tijdig en duidelijk voor over de financiële consequenties van zijn inschakeling.
 2. Als meer werkzaamheden dan de gebruikelijke worden verricht is de notaris bevoegd een hoger bedrag dan het in het vorige lid bedoelde bedrag in rekening te brengen. Indien dit meerwerk naar het oordeel van de notaris veroorzaakt wordt door danwel vanwege één partij, is de notaris bevoegd ter zake van dit meerwerk aan die partij te declareren, onverminderd de aansprakelijkheid van zijn wederpartij jegens de notaris.
  De notaris deelt tijdig aan cliënten mee wanneer meer kosten in rekening zullen worden gebracht dan afgesproken.
 3. De notaris is bevoegd om algemene kosten (kantoorkosten, zoals ondermeer - maar niet uitsluitend – portikosten, kopieerkosten en telefoonkosten) separaat als een onderdeel van het honorarium in rekening te brengen bij de opdrachtgever.
 4. Naast het honorarium en de kosten zoals gemeld in de voorgaande leden is de opdrachtgever gehouden de gebruikelijke verschotten te voldoen.
 5. Opdrachtgever is gehouden om de notaris tijdig en volledig te informeren met betrekking tot alle feiten en omstandigheden, en de notaris tijdig en volledig in het bezit te stellen van alle bescheiden, die voor de opdracht en de uitvoering ervan van belang (kunnen) zijn. De juistheid van voormelde informatie valt onder de verantwoordelijkheid van opdrachtgever. Indien de notaris in de uitvoering van de opdracht kosten moet maken omdat de opdrachtgever gevraagde informatie niet, niet volledig of niet tijdig verstrekt, is de opdrachtgever gehouden ook deze kosten te voldoen, alsmede het honorarium voor de extra werkzaamheden.
 6. De notaris mag de kosten van zijn werkzaamheden niet brengen ten laste van een andere opdracht, ander deel van de opdracht of een ander dan de cliënt.
6. Niet doorgegane akte - ingetrokken opdracht

Ook werkzaamheden die verricht worden, zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, vallen onder de opdracht. De notaris is bevoegd ter zake van die werkzaamheden alsmede na een ingetrokken opdracht aan de cliënt te declareren op basis van de door de notaris en de desbetreffende medewerkers aan de opdracht bestede tijd, tegen de op het kantoor gebruikelijke uurtarieven, tenzij tussen de opdrachtgever en de notaris schriftelijk anders is overeengekomen. Op deze declaratie is lid 3 van artikel 5 ook van toepassing.

7. Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

Ingeval een opdracht wordt verstrekt door meer dan een persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan de notaris verschuldigd zijn. Ingeval een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon is, indien deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als de (mede-)beleidsbepaler van deze rechtspersoon, deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of de nota, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijk persoon. De notaris is bevoegd het te declareren bedrag in te houden op een uit te keren waarborgsom (al dan niet krachtens een bankgarantie) of depotbedrag die/dat gestort is op zijn kwaliteitsrekening.

8. Betaling
 1. Betaling van declaraties dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of anders vermeld.
 2. Betaling van een nota van afrekening inzake onroerende zaken dient te geschieden uiterlijk op de dag van passeren van de akte(n), maar de betaling dient vóór het tijdstip van passeren van de akte(n) in het bezit te zijn van de notaris. De notaris is bevoegd het honorarium, de kosten en de verschotten in rekening te brengen en te verrekenen middels de nota van afrekening.
 3. Het kantoor accepteert geen bedragen in contanten groter dan tweeduizend vijfhonderd euro (€. 2.500,00). Grotere bedragen kunnen alleen worden voldaan door bijschrijving op een rekening die ten name van het kantoor is gesteld.
 4. De opdrachtgever aan wie, door middel van een nota of op andere wijze, schriftelijk betaling van honorarium of verschotten is verzocht en van wie binnen de vervaltermijn nog geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die de notaris vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van zijn vordering maakt, alsmede terzake van de door de notaris bestede tijd op basis van het op het kantoor voor de desbetreffende functionaris gebruikelijke uurtarief. Tevens is hij vanaf dat moment rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent per maand, waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volle maand.
 5. De notaris is bevoegd tussentijds te declareren en/of voorschotten in rekening te brengen. Over een betaald voorschot wordt geen rente vergoed. Een betaald voorschot wordt met de laatste declaratie casu quo nota verrekend.
 6. Betaling dient plaats te vinden op een door het kantoor aan te wijzen rekening, zonder enig recht op korting en/of verrekening.
 7. Ingeval de hoogte van (het honorarium op) de declaratie en/of de nota van afrekening wordt betwist, dient opdrachtgever dit binnen dertig dagen na dagtekening van de declaratie en/of nota schriftelijk mee te delen, bij gebreke waarvan opdrachtgever hierop later in en/of buiten rechte geen beroep meer kan doen.
 8. Indien het kantoor na het verstrijken van de betalingstermijn geen (volledige) betaling van de opdrachtgever heeft ontvangen, is het kantoor gerechtigd alle werkzaamheden op te schorten, alle verrichte werkzaamheden die nog niet in rekening zijn gebracht direct te factureren, een betalingstermijn van één dag te hanteren en zekerheid of een voorschot te vragen voor eventuele nog te verrichten (verdere) werkzaamheden.
9. Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen door de notaris worden verricht met inachtneming van de voor hem als notaris geldende wettelijke en andere voorschriften. Een cliëntenonderzoek ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) behoort tot de standaardwerkzaamheden. De notaris houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure 'Spelregels voor notaris en consument'. Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

10. Geschillenregeling

Op de dienstverlening is de Klachten- en geschillenregeling Notariaat van toepassing. Zie daarvoor www.knb.nl en www.degeschillencommissie.nl.

11. Toepasselijk recht

Op de dienstverlening en de eventuele aansprakelijkstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de bevoegde rechter te 's-Gravenhage of de Geschillencommissie bevoegd. Indien het kantoor als eisende partij optreedt, is zij in afwijking hiervan bevoegd het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats van de opdrachtgever.